Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:12:09
bod č. 21. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. Stará Plesná a v k. ú. Proskovice, vše obec Ostrava a prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06516/RM1418/95          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat

- pozemek parc. č. 930 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Třebovice


06516/RM1418/95          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat

- část pozemku parc. č. 219/1 o výměře 25 m2 v k. ú. 
Stará Plesná, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Plesná,

dle zákresu, který je přílohou č. 4 předloženého 
materiálu


06516/RM1418/95          .....             08

3) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat

- část pozemku parc. č. 599/3 o výměře 57 m2 (díl 
"h") a část pozemku parc. č. 618/7 o výměře 7 m2 

(díl "f "), oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Proskovice, které jsou dle geometrického 
plánu č. 847-36/2016, vyhotoveného

pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava, který je přílohou č. 
5 předloženého materiálu, označený jako pozemek parc. č. 
599/3 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava


06516/RM1418/95          .....             08

4) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. 
ú. Krásné Pole, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 721/3

- část pozemku parc. č. 720/2 o výměře cca 179 m2 dle 
zákresu, který je přílohou č. 8 předloženého 
materiálu, oba ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřeny městskému obvodu Krásné Pole


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06516/RM1418/95          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 
2), 3) a 4) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro