Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:11:43
bod č. 20. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06515/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:


- pozemek p. p. č. 9/6 

- pozemek p. č. st. 4556, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
jiná stavbavše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06515/RM1418/95          .....             08

2) souhlasí
s návrhem prodat pozemek parc. č. 920/12 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 
Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 
Třebovice
XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX, oba bytem 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu


06515/RM1418/95          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro