Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:10:19
bod č. 19. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města darovat část nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06514/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek p. p. č. 121/3 v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06514/RM1418/95          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města darovat část pozemku p. p. č. 
460/1 - ost. plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geodetického 
zaměření, které je přílohou č. 4/1 předloženého 
materiálu


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo 
právo, kdykoliv tento záměr zrušit 


06514/RM1418/95          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro