Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:09:19
bod č. 17. - Návrh na úplatný převod pozemku v rámci "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova" v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06512/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
s úplatným nabytím pozemku parc. č. 3613 zahrada v k. 
ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava


06512/RM1418/95          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro