Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:08:56
bod č. 16. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06511/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků:


parc. č. 2962/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:


OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568


v rámci stavby "Přeložení nadzemních tras: TRASA A, B 
- 1. část: úsek A - Vřesinská x Sokolovská"


06511/RM1418/95          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k částem pozemků:


p. p. č. 2962/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06511/RM1418/95          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě k pozemkům: 


p. p. č. 766/4 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 799/6 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 4494 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s 
oprávněným:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro