Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:08:26
bod č. 15. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro fyzickou osobu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06510/RM1418/95          .....             08

1) rozhodla

na straně  vlastníka  zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k části 
pozemku  ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 1922/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,v k. ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava, s:
XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXX
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro