Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:07:55
bod č. 14. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06509/RM1418/95          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 
2382/2015/MJ ze dne 02.09.2015 k části pozemku:


parc. č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava, Brandlova, VNk, RVN K+GAMA" dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky 
souhlasu poskytovatele dotace


06509/RM1418/95          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid.č. 
0968/2013/MJ ze dne 07.03.2013 k částem pozemků:


parc. č. 534/12 - orná půda,

parc. č. 666/49 - orná půda,

parc. č. 2087/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2143/1 - ostatní plocha, neplodná půda,

parc. č. 2143/7 - ostatní plocha, neplodná půda

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Fifejdy - doplnění potahu 110 kV"

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro