Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:06:10
bod č. 13. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06508/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


p. p. č. 141/16 - orná půda,

p. p. č. 531/13 - trvalý travní porost,

p. p. č. 531/14 - trvalý travní porost,

p. p. č. 491/16 - ostatní plocha, silnice,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,


za účelem provedení kontrolního atmogeochemického 
průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 
"Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 
stará důlní díla v Moravskoslezském kraji" 
pro:


Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 00494356


06508/RM1418/95          .....             08

2) souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


parc. č. 844/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1104/6 - zahrada,

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice,

parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,


za účelem provedení kontrolního atmogeochemického 
průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 
"Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 
stará důlní díla v Moravskoslezském kraji" 
pro:


Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 00494356


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro