Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:05:38
bod č. 5. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Třebovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06507/RM1418/95          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Třebovice


- Cyklistická stezka, chodníky (SO 101.1) na pozemcích 
parc. č. 282, 941/1, 941/36, 959/1, 959/2, 965, 966/3, 966/4, 990/1, 991/2, 
991/9, 991/10, 991/12, 992/1, 992/2 a 4425/5 v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, vedené pod inventárním 
číslem 157872 v pořizovací hodnotě 1.416.244,91 Kč,


- Pozemek parc. č. 4425/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, inv. č. 52630 v hodnotě 
515.378,- Kč 06507/RM1418/95          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města


označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Třebovice dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


06507/RM1418/95          .....             08

3) pověřuje
vedoucího odboru majetkového
k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto 
usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o 
svěření majetku městskému obvodu Třebovice


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.06.2017


06507/RM1418/95          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodu 1) 
a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro