Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:04:09
bod č. 47. - Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06505/RM1418/95          .....             91

1) schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi statutárním městem Ostrava a partnery, v 
rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke 
vzdělávání ve městě Ostrava II dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06505/RM1418/95          .....             91

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu,

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony 
spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro