Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:03:41
bod č. 43. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci města "Ostravská Noc vědců 2017"
(Poznámka: Hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06504/RM1418/95          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy Vysoké škole 
báňské Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, 
sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ve 
výši 100 tis. Kč na významnou akci města 
"Ostravská Noc vědců 2017" a o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


06504/RM1418/95          .....             91

2) doporučuje
 
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravské 
univerzitě, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova138/7, 701 03 
Ostrava, ve výši 100 tis. Kč na významnou akci města 
"Ostravská Noc vědců 2017" a o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


06504/RM1418/95          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit návrhy dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 21.06.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro