Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:02:39
bod č. 42. - Žádost Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o změnu účelu použití poskytnuté účelové dotace na realizaci projektu "GAME4INDUSTRY TALENT"
(Poznámka: Hlasování o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06503/RM1418/95          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ze dne 27.03.2017, ev. č. smlouvy 
0928/2017/ŠaS, uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a Střední průmyslovou školou Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace, sídlem Zengrova 822/1, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, IČO 00602141, dle přílohy č. 1 a 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


06503/RM1418/95          .....             91

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
na jeho jednání dne 21.06.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro