Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:01:10
bod č. 1. - Kamerový systém školských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - navýšení příspěvku na provoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06501/RM1418/95          .....             91

1) rozhodla
o poskytnutí neinvestičních příspěvků 
školským příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Ostrava na 
zabezpečení objektů kamerovým systémem, a to formou 
navýšení příspěvku na provoz na II. pol. 2017 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu


06501/RM1418/95          .....             91

2) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů:

- zvýšení neinvestičního příspěvku

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 
p.o.,    o 146 tis. Kč

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.          
       o  44 tis. Kč

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.            
       o 117 tis. Kč


06501/RM1418/95          .....             91

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120

na § 6409, pol. 5901                     o 307 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140

na § 3233, pol. 5331, ORG 81             o 146 tis. Kč

na § 3233, pol. 5331, ORG 82             o  44 tis. Kč

na § 3233, pol. 5331, ORG 83             o 117 tis. Kč


06501/RM1418/95          .....             91

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat schválené rozpočtové opatření dle 
bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017


06501/RM1418/95          .....             91

5) ukládá
vedoucí odboru školství a sportu

zapracovat do návrhu rozpočtu pro r. 2018 navýšení 
příspěvku na provoz u školských 
příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v celkové výši 
612 tis. Kč v souvislosti se zajištěním provozu kamerového 
systému, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro