Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:59:21
bod č. 7. - Návrh na poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní deska Šecovi“
(Poznámka: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06499/RM1418/95          .....             42

1) rozhodla
o poskytnutí účelového příspěvku ve 
výši 52.500,- Kč Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. 
legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na 
částečné krytí nákladů na projekt 
„Pamětní deska Šecovi“ za podmínek pro 
poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze č. 2 a v 
důvodové zprávě předloženého materiálu


06499/RM1418/95          .....             42

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- z v y š u j í

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234   o  3 tis. Kč

investiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 6351, org. 4234           o 50 tis. Kč


- s n i ž u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160        

na § 3319, pol. 5222                   o 53 tis. Kč


06499/RM1418/95          .....             42

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017


06499/RM1418/95          .....             42

4) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů

Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, 

- zvýšení neinvestičního příspěvku                                                          o  3 tis. Kč

- zvýšení investičního příspěvku 
o 50 tis. Kč


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro