Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:58:33
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - aktivizační kurzy", poř. č. 170/2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06498/RM1418/95          .....             86

1) zrušuje
bod 2) svého usnesení č. 05716/RM1418/83 ze dne 14.02.2017, 
kterým rozhodla na základě zápisu o posouzení a 
hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření 
smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na 
zajištění a realizaci aktivizačních kurzů v rámci 
projektu "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava", reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, který je spolufinancován z 
Operačního programu Zaměstanost


06498/RM1418/95          .....             86

2) rozhodla
na základě zápisu o posouzení a hodnocení 
nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o 
výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zajištění a realizaci 
aktivizačních kurzů v rámci projektu "Prevence 
ohrožení rodiny ve městě Ostrava", reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, který je spolufinancován z 
Operačního programu Zaměstnanost, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu se společností:


SocioFactor s.r.o.

se sídlem: Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava

IČO: 28586336


za cenu nejvýše přípustnou 480.000,-- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro