Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:57:11
bod č. 39. - Návrh na uzavření Dohod o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod na realizaci stavby "Oprava kanalizace ulice Mitušova" a stavby "Oprava kanalizace ulice Heritesova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06496/RM1418/95          .....             38

1) rozhodla
o uzavření Dohod o naplnění podmínek žádosti na 
odstranění ekologických škod na realizaci stavby 
"Oprava kanalizace ulice Mitušova" v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, s předpokládanými náklady  4 684 515,42 Kč 
bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  a stavby 
"Oprava kanalizace ulice Heritesova v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
s předpokládanými náklady 1 654 925,93 Kč bez DPH dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, které jsou ve 
100% hrazeny z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje


06496/RM1418/95          .....             38

2) pověřuje
náměstka primátora Ing. Břetislava Rigera

k podpisu Dohod o naplnění podmínek žádosti na 
odstranění ekologických škod

Zodpovídá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro