Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:56:31
bod č. 38. - Podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 pro projekt "Energetické úspory v areálu MNO ­ část I"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06495/RM1418/95          .....             38

1) schvaluje
podání žádosti o podporu pro projekt 
"Energetické úspory v areálu MNO - I. 
část" v rámci Operačního programu Životního 
prostředí 2014 - 2020


06495/RM1418/95          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje

zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejich 
příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 
podmínkami 70. výzvy v rámci Operačního programu 
Životního prostředí, prioritní osa 5


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 29.09.2017


06495/RM1418/95          .....             38

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové 
výši 46 493 tis. Kč


- v roce 2017:


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 100 tis. Kč


- v roce 2018:


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 46 393 tis. Kč,


přičemž v obou částkách je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 30 703 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu06495/RM1418/95          .....             38

4) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu

zajistit spolufinancování a předfinancování 
projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na 
rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro