Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:54:13
bod č. 33. - Ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017-2023
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06492/RM1418/95          .....             38

1) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit Strategický plán rozvoje 
statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu v návaznosti na 
ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí se zohledněním podmínek a doporučení dle 
stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06492/RM1418/95          .....             38

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro