Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:50:23
bod č. 29. - Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 pro projekt "Tanec bez hranic"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06487/RM1418/95          .....             50

1) souhlasí
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2016/651 o financování 
mikroprojektu typu B/C s názvem "Tanec bez hranic" (reg. č. 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) realizovaného v rámci 
„Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem 
Silesia - CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ 
68941773, ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 


06487/RM1418/95          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 28.02.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro