Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:48:28
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06485/RM1418/95          .....             45

1) projednala
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 
a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06485/RM1418/95          .....             45

2) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit podnikatelský plán na rok 2017 obchodní 
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06485/RM1418/95          .....             45

3) souhlasí
s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. pro rok 2017  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

06485/RM1418/95          .....             45

4) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s.  schválit dodatky ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností EKOVA ELECTRIC a.s. a členy představenstva společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. dle příloh č. 2,3,4 předloženého materiálu

06485/RM1418/95          .....             45

5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


06485/RM1418/95          .....             45

6) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit doplatek 
prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 
a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


06485/RM1418/95          .....             45

7) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit auditovanou 
účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s za rok 2016 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


06485/RM1418/95          .....             45

8) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s schválit zprávu o 
podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
za rok 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


06485/RM1418/95          .....             45

9) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit výroční 
zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2016, ke které je 
připojena zpráva o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a vztazích mezi propojenými osobami, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


06485/RM1418/95          .....             45

10) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit návrh na 
rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. za rok 2016 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro