Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:42:52
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jan Vogl, předseda představenstva společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06484/RM1418/95          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2016 a vyhodnocení motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu společnosti dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


06484/RM1418/95          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06484/RM1418/95          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s., za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06484/RM1418/95          .....             45

4) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s., za rok 2016 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06484/RM1418/95          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s., za rok 2016, jejíž součástí je 
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06484/RM1418/95          .....             45

6) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu


06484/RM1418/95          .....             45

7) rozhodla
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města 
Ostravy, a.s., za rok 2016 dle varianty navržené odborem 
veřejných zakázek a kapitálových 
účastí uvedenou v důvodové zprávě 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro