Výsledky hlasování na zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 23.05.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 94.schůze rady města konané dne 23.05.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Lacina, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 45. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
8 46. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
9 56. - Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání žádosti z IROP pro projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
10 57. - Příprava a podání žádosti o dotaci do výzvy ITI na projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
11 52. - Ukončení projektu "Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
12 58. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Obec přátelská seniorům 2017“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
13 59. - Udělení souhlasu s umístěním sídla firmy pro podnikatele 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
14 1.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce MP", poř. č. 93/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
15 4.MZP - Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě ­ úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 54. - Možnost uplatnění práv osoby zúčastněné v soudním řízení 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
17 61. - Návrh změn ve složení dozorčích rad společností Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. a zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA. Návrh změny stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 53. - Objednávka ubytování a cateringu katalánských umělců při jejich vystoupení v Ostravě pod názvem „Evropská historie v ostravských ulicích ­ ve znamení Barcelony“,konaném ve dnech 30.6. ­ 1.7.2017 v rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
19 60. - Tisk a dodání publikace s názvem Ostrava - Počátky a vývoj středověkého města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
20 64. - Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 1 ks hasičského dopravního automobilu pro jednotku SDH Ostrava - Proskovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
21 1. - Ukončení realizace projektu "EKOTERMO III" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 55. - Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
23 15.VZ - Veřejná zakázka "Koncept Muzea MHD - koordinátor", poř. č. 73/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
24 22. - Návrh na záměr města propachtovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, formou změny smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 40. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
26 38. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova" 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
27 39. - Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního a účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie)
28 63. - Schválení smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia pro Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na realizaci projektu "PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY", reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000646 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
29 2.MZP - Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 řediteli příspěvkové organizace Národní divadlo moravskoslezské 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
30 2. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 62. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku města Ostravy ve správě Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
32 10. - Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o., Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o., Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.)
33 9. - Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - jednotlivců školních jídelen mateřských a základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
34 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 51. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 12. - Návrh na souhlasy s provedením stavebních úprav (Lékařská pohotovostní služba, ul. Varenská) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 13. - Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN včetně sloupu NN a jistících skříní a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 14. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 15. - Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 16. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro ČR-DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 17. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků společností Asental Land, s.r.o. pro oprávněného statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 18. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Veleslavínova), návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Přívoz (ul. Palackého) 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 19. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 21. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 23. - Návrh na souhlas s pořádáním akce, návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Bobrovníky a v k. ú. Nová Bělá 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 24. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, Mariánské Hory, Přívoz a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 25. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o skončení nájmu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 26. - Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky(k.ú. Moravská Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 27. - Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 28. - Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Měrkovice, obec Kozlovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 29. - Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 30. - Návrh na dar vodovodního řadu v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 31. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 32. - Žádost o prominutí úroků z prodlení 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě B))
55 33. - Žádost o prominutí smluvní pokuty 10 10
(Pozn: Hlasování o varinatě A))
56 34. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 35. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 44. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (k. ú. Moravská Ostrava) a návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Poruba-sever) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 65. - Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 3. - Návrh na uzavření objednávky na rozdělení projektové dokumentace pro provedení stavby "Cyklostezka Nová Ves - vodárna" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 49. - Domov důchodců Korýtko - Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 3.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice (TDS + BOZP)", poř. č. 72/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
63 4.VZ - Veřejná zakázka "Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - Proskovice", poř.č. 44/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 7.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Čs. exilu", poř. č. 50/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 8.VZ - Veřejná zakázka "Domov Korýtko - prádelna a kuchyň (PD+AD+IČ)", poř. č. 71/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 9.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Martinovská", poř. č. 51/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava, ORG 6052 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 11.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova", poř. č. 212/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 12.VZ - Veřejná zakázka "SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr", poř. č. 86/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Pustkovecká", poř. č. 047/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 14.VZ - Regulační vodárenský uzel PZ Mošnov - PD, IČ a AD 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 8. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Výdušná jáma" pro stavbu "Ostrava 609/67 Stavař, NNk", k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
73 47. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
74 48. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování územní studie "KRÁSNÉ POLE - CENTRÁLNÍ ČÁST" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 5. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
76 7. - Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. na realizaci projektu „Biodiverzita - to jsme i my" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
77 42. - Žádost o posunutí termínu čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy - Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. Stanislavského 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
78 43. - Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k. ú. Bartovice", "Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské", "Rekonstrukce části školní zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
79 50. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
80 37. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
81 3.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy s účinností od 1.6.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
82 4. - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících - SmVaK a Statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
83 6. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Revitalizace zeleně Karolina", číslo smlouvy objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
84 2.VZ - Návrh na uzavření smluv o provádění servisních úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu Vědecko - technologického parku v Ostravě Pustkovci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
85 5.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na regeneraci trávníků dvou fotbalových hřišť stadionu Bazaly 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
86 6.VZ - Veřejná zakázka "Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých látek", poř. č. 75/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
87 16.VZ - Návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)