Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:56:10
bod č. 2.VZ - Návrh na uzavření smluv o provádění servisních úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu Vědecko - technologického parku v Ostravě Pustkovci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06478/RM1418/94          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
poskytovateli AZ KLIMA a.s., se sídlem Tilhonova 59, 627 00 Brno, IČO: 
24772631 na provádění garančních prohlídek a 
údržby vzduchotechnického zařízení v objektech 
Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši 159 086,- Kč bez 
DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06478/RM1418/94          .....             84

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
poskytovateli COMPLETE CZ spol. s r.o., se sídlem Legerova 24/1853, 120 
00 Praha 2, IČO: 26707829 na zajištění prohlídek a 
údržbu jednotek přesné klimatizace, vzduchem chlazených 
kondenzátorů a blokových chladících jednotek v 
objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši 134 350,- Kč bez 
DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06478/RM1418/94          .....             84

3) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
poskytovateli REELGATE s.r.o., se sídlem Na Jánské 1046/4, 
710 00 Ostrava, IČO: 25873156 na zajištění revizí, 
prohlídek a dalších prací na systémech CCTV, 
PTZS, STA a IP tabla v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v 
areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za 
cenu nejvýše přípustnou ve výši 250 000,- Kč 
bez DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06478/RM1418/94          .....             84

4) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
poskytovateli POWERBRIDGE spol. s r.o., se sídlem Vintrovna 262, 664 41 
Popůvky, IČO: 25547194 na provádění pravidelné 
servisní činnosti u záložních zdrojů v objektech 
Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostravě Pustkovci, a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši 98 501,- Kč bez 
DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


06478/RM1418/94          .....             84

5) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu jednotlivých smluv dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro