Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:55:42
bod č. 6. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Revitalizace zeleně Karolina", číslo smlouvy objednatele: 1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06477/RM1418/94          .....             84

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Revitalizace 
zeleně Karolina", číslo smlouvy objednatele: 
1239/2017/HS/VZKÚ, IVZ: P17V00000046 mezi Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
00845451 a společností AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 
64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175 dle 
přílohy č.2 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro