Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:53:07
bod č. 50. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06473/RM1418/94          .....             07

1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

Dětské centrum Domeček o 3 176 tis.Kč

Městská nemocnice Ostrava o 5 911 tis.Kč

b) zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
č. 02823/2015/SOC, ve výši 638 tis.Kč, účelově 
určený na realizaci projektu/akce doplnění chlazení v 
prostoru kuchyně s časovou použitelností od 1.7.2017 do 31.12.2017

06473/RM1418/94          .....             07

2) rozhodla
a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 000 
tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na opravu chodníku 
podél komunikace ul. Vratimovská

b) o změně použití části investiční dotace ve 
výši 400 tis.Kč na zpracování projektových 
dokumentací na připravované investiční akce dle bodu D.1. 
důvodové zprávy předloženého materiálu

06473/RM1418/94          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 4 670 tis.Kč (A.1.)

                   ÚZ 34070 o 145 tis.Kč (A.4.) 

                   ÚZ 35019 o 33 tis.Kč (A.5.)

neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 376 tis.Kč (A.2.)

                   ÚZ 201 o 573 tis.Kč (A.3.)

- běžné výdaje

(A.1.) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 3 463 tis.Kč

                               pol. 5021 o 30 
tis.Kč

                               pol. 5031 o 866 
tis.Kč

                               pol. 5032 o 311 
tis.Kč

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 573 tis.Kč (A.3.)

na § 2321, pol. 5363, ORJ 230 o 1 tis.Kč (C.1.)

(C.2.) na ORJ 136, § 2219, pol. 5171 o 100 tis.Kč

                § 3639, pol. 5137 o 6 tis.Kč

(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5137 o 225 tis.Kč

                      pol. 5169 o 123 tis.Kč

(C.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021 o 10 tis.Kč

        ORJ 133, § 6171, pol. 5179 o 23 tis.Kč

        ORJ 300, § 3719, org. 96000000, ÚZ 90002, pol. 5139 
o 35 tis.Kč

                                       
    pol. 5166 o 847 tis.Kč

                                        
    pol. 5169 o 39 tis.Kč

                                   pol. 5139 
o 9 tis.Kč

                                   pol. 5166 
o 212 tis.Kč

                                   pol. 5169 
o 9 tis.Kč

(C.6.) na ORJ 180, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5169 o 347 tis.Kč

                              pol. 5167 o 60 
tis.Kč 

                              pol. 5171 o 48 
tis.Kč 

                              pol. 5137 o 20 
tis.Kč

                              pol. 5175 o 7 
tis.Kč

(C.8.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5152 o 200 tis.Kč

                      pol. 5169 o 283 tis.Kč

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 54 tis.Kč (C.9.)

na § 4349, pol. 5363, ORJ 180 o 281 tis.Kč (C.10.)

(C.13.) na § 3299, ORJ 140, pol. 5164 o 28 tis.Kč

                       pol. 5175 o 7 tis.Kč

                       pol. 5194 o 24 tis.Kč 


- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 121, § 5511, pol. 6121 o 2 840 tis.Kč

        ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6049 o 7 985 
tis.Kč

                                    org. 
6050 o 1 015 tis.Kč 

                               ÚZ 1080, 
org. 6050 o 6 970 tis.Kč 


- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 376 tis.Kč 
(A.2.)

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4250 o 145 tis.Kč 
(A.4.)

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 33 tis.Kč 
(A.5.)

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 3 176 tis.Kč (C.4.)

(C.7.) na ORJ 170, pol. 5331, org. 4241, § 3519 o 2 407 tis.Kč

                                 § 3522 o 
1 698 tis.Kč

                                 § 3539 o 
33 tis.Kč

                                 § 4358 o 
1 767 tis.Kč

                                 § 5212 o 
6 tis.Kč  

na § 3211, pol. 5491, ORJ 140 o 110 tis.Kč (E.1.)

- investiční transfery

(C.12.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, ÚZ 95, org. 34 o 255 tis.Kč

                 § 4357, pol. 6351, ÚZ 95, org. 34 
o 383 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 503 o 4 000 tis.Kč 
(C.11.)

s n i ž u j í

- běžné výdaje

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 1 tis.Kč (C.1.)

na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 106 tis.Kč (C.2.)

(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 29 tis.Kč

                      pol. 5131 o 5 tis.Kč

                      pol. 5132 o 66 tis.Kč

                      pol. 5134 o 80 tis.Kč

                      pol. 5136 o 10 tis.Kč

                      pol. 5156 o 50 tis.Kč 

                      pol. 5164 o 7 tis.Kč

                      pol. 5166 o 2 tis.Kč

                      pol. 5139 o 99 tis.Kč

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170 o 3 176 tis.Kč (C.4.)

(C.5.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5169 o 10 tis.Kč

                § 2143, pol. 5169 o 23 tis.Kč

                § 3719, pol. 5166 o 1 151 tis.Kč

(C.6.) na ORJ 180 § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601 o 290 tis.Kč

                              ÚZ 7119 o 
117 tis.Kč

                      pol. 5169, ÚZ 7109 o 75 
tis.Kč

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170 o 5 911 tis.Kč (C.7.)

(C.8.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5153 o 283 tis.Kč

                      pol. 5154 o 200 tis.Kč

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 54 tis.Kč (C.9.)

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 281 tis.Kč (C.10.)

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 59 tis.Kč (C.13.)

- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 2 840 tis.Kč 

                       pol. 6909, ÚZ 1080 o 6 970 
tis.Kč

                § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6032 
o 9 000 tis.Kč

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 4 000 tis.Kč (C.11.)

na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 8006 o 638 tis.Kč 
(C.12.)

s n i ž u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 110 tis.Kč (E.1.)

Městské obvody celkem dle bodu A.1. důvodové zprávy

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 13011 o 17 728 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 17 728 tis.Kč

Městský obvod Slezská Ostrava (C.11.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 4 000 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava 
chodníku podél komunikace ul. Vratimovská

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč


06473/RM1418/94          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro