Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:48:46
bod č. 7. - Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. na realizaci projektu „Biodiverzita - to jsme i my"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06470/RM1418/94          .....             80

1) rozhodla
o přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Biodiverzita 
– to jsme i my“ ve výši 149 000,- Kč (slovy: 
stočtyřicetdevěttisíckorunčeských), dle podmínek 
stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


06470/RM1418/94          .....             80

2) souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a Zoologickou 
zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČO 00373249, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06470/RM1418/94          .....             80

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

zvyšují se neinvestiční přijaté příspěvky od 
krajů na

pol. 4122, ÚZ 319                            
           o 149 tis. Kč

zvyšují se neinvestiční příspěvky na

ORJ 190, § 3741, pol. 5336, ÚZ 319, org. 4270            
     o 149 tis. Kč


06470/RM1418/94          .....             80

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro