Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:47:56
bod č. 5. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06469/RM1418/94          .....             80

1) rozhodla
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu 
s nabytím každého z jednotlivých darů dle přílohy 
č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se 
sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, 
IČO: 00373249

06469/RM1418/94          .....             80

2) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím 
smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 07.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro