Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:46:13
bod č. 8. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Výdušná jáma" pro stavbu "Ostrava 609/67 Stavař, NNk", k.ú. Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06466/RM1418/94          .....             89

1) rozhodla
o povolení výjimky ze stavební uzávěry v 
bezpečnostním pásmu starého důlního díla 
"Výdušná jáma" 
vyhlášené územním rozhodnutím č. 
73/08 ze dne 14.4.2008 vydaným pod zn. 
Správ./ÚSŘ/3245-4/06/Chu-R, pro stavbu "Ostrava 609/67 
Stavař, NNk" dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro