Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:44:25
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova", poř. č. 212/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06462/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci stavby "Cyklotrasa Y - Průmyslová, 
Baarova", v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 9:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 64610225

za cenu nejvýše přípustnou 7.310.030,66 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro