Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:43:48
bod č. 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava, ORG 6052
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06461/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování projektové dokumentace a 
zajištění inženýrské činnosti ve fázi 
přípravy stavby Revitalizace zahrady areálu Armády 
spásy Ostrava, ORG 6052, za cenu nejvýše přípustnou 
265000,- Kč bez DPH se společností ATELIER 38 s.r.o., 
Porážková 1424/20, Ostrava, IČO: 25858343, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro