Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:42:25
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Čs. exilu", poř. č. 50/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06459/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby 
„Oprava kanalizace ul. Čs. exilu“ v rozsahu dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu se společností:

VEGI, s. r. o.

se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž

IČO: 25345583  

za cenu nejvýše přípustnou 1.913.147,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro