Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:41:56
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - Proskovice", poř.č. 44/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06458/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na realizaci 
stavby "Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve 
volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích" v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil 
svou nabídku pod poř. č. 1:

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

IČO: 28573994

za cenu nejvýše přípustnou 4.476.373,13 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro