Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:41:11
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice (TDS + BOZP)", poř. č. 72/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06457/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka a činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho aktualizace 
při realizaci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice“ v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:

JS Property, a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 27814742

za cenu nejvýše přípustnou 582 000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro