Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:40:43
bod č. 49. - Domov důchodců Korýtko - Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06456/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo č. 0037/2017/OI/VZKÚ ze dne 
13.02.2017 na realizaci díla "Přístavba a nástavba 
Domova důchodců Korýtko" mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
zhotovitelem

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 
Třinec, IČO: 28618891

dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro