Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:39:26
bod č. 65. - Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06454/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě o 
výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 uzavřené s 
Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, Výškovická 40, IČO 70884561 (jako 
vypůjčitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro