Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:39:00
bod č. 44. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (k. ú. Moravská Ostrava) a návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Poruba-sever)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06453/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 ke "Smlouvě 
o nájmu nebytových prostor" ev. č. 03916/1999/MJ ze dne 26. 
8. 1993, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené s právnickou 
osobou

Česká spořitelna, a.s.,

se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782,

kterým se mění předmět nájmu, nájemné a 
práva a povinnosti smluvních stran

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 


06453/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla
na straně nájemce o uzavření Nájemní smlouvy č. 4 
N17/71 s právnickou osobou

Česká republika

státní pozemkový úřad,

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 
774,

jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 3613, zahrada v k. 
ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

za účelem realizace stavby "Revitalizace knihovny na ulici 
Podroužkova, Ostrava-Poruba", na dobu neurčitou, za nájemné 
ve výši 109 425 Kč/rok včetně DPH

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro