Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:38:25
bod č. 35. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06452/RM1418/94          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

- Místní komunikace v Mariánských Horách, 
ul. Grmelova, Švermova (SO 101) na pozemcích p. p. č. 736/1, 
736/2, 736/113, 736/339, 736/340, 768/2, 768/6, 768/7, 768/8, 780/14, 816/22, 
976/5, 976/22, 976/26, 976/27, 976/32 a 976/33 v katastrálním 
území Mariánské Hory, obec Ostrava.

chodníky vedeny pod inventárním číslem 154472 v 
pořizovací hodnotě 90 899,40 Kč,

cyklostezka vedena pod inventárním číslem 154473 v 
pořizovací hodnotě 3 083 004,29 Kč.

- Opěrná zeď (SO 201) na pozemcích p. p. č. 976/5, 976/22, 
976/27 v katastrálním území Mariánské 
Hory, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 154474 v 
pořizovací hodnotě 4.019.483,10 Kč.

- Pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava:

pozemek p. p. č. 736/339, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 
156382 v hodnotě 5.600,- Kč,  

pozemek p. p. č. 736/340, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 
156383 v hodnotě 3.600,- Kč,  

pozemek p. p. č. 768/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. 
č. 53217 v hodnotě  20.340,- Kč,

pozemek p. p. č. 768/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. 
č. 53218 v hodnotě        10.620,- Kč,

pozemek p. p. č. 816/22 v k. ú. Mariánské Hory, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 110373 v hodnotě 
1.084.380,- Kč,

pozemek p. p. č. 780/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. 
č. 110370 v hodnotě 244.200,- Kč,

pozemek p. p. č. 976/32, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 
156774 v hodnotě  15.840,- Kč,  

pozemek p. p. č. 976/33, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 
156775 v hodnotě  25.080,- Kč. 


06452/RM1418/94          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků


06452/RM1418/94          .....             08

3) zmocňuje
vedoucího odboru majetkového

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto 
usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o 
svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.07.2017
06452/RM1418/94          .....             08

4) doporučuje
zastupitelstvu města

požádat starostku městského obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky o zajištění udržitelnosti projektu 
„Cyklostezka Chemické osady, Grmelova“ dle podmínek 
stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady ev. č. 0333/2016/OSR a o spolupráci s 
odborem strategického rozvoje při administraci pravidelných 
zpráv o udržitelnosti projektu

Zodpovídá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Termín: 27.10.2021
06452/RM1418/94          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 4) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro