Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:38:05
bod č. 34. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06451/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
- o neupotřebitelnosti a likvidaci použitých movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, v 
celkové pořizovací hodnotě 5.458.823,03 Kč, 
specifikovaných v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 


- o přebytečnosti použitých movitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, v celkové 
pořizovací hodnotě 152.031,80 Kč, specifikovaných v 
příloze č. 3 předloženého materiálu


- o vyřazení použitých movitých věcí dle 
přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu (v 
celkové hodnotě 5.610.854,83 Kč), vypůjčených České 
republice - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 
70884561 ze Smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003, 
ve znění dodatků č. 1-26 


06451/RM1418/94          .....             08

2) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy

zajistit úkony související s fyzickým 
převzetím použitých movitých věcí dle bodu 1) 
tohoto usnesení

od HZS MSK vč. vyhotovení předávacího protokolu


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 02.06.2017
06451/RM1418/94          .....             08

3) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy

zajistit fyzickou likvidaci movitých věcí dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 02.06.2017
06451/RM1418/94          .....             08

4) jmenuje
likvidační komisi ve složení


předseda: Tomeček Stanislav, za odbor hospodářské správy

         Nohlová Marie, za odbor majetkový

         Ing. Kubenka Jiří, za HZS MSK

         Ing. Fojtík Adam, za HZS MSK


 


06451/RM1418/94          .....             08

5) ukládá
likvidační komisi

vyhotovit zápis o povedení likvidace


Zodpovídá: Stanislav Tomeček, předseda likvidační komise
Termín: 02.06.2017
06451/RM1418/94          .....             08

6) pověřuje
vedoucího odboru hospodářské správy

aby podepsal předávací protokol na převzetí 
použitých movitých věcí dle bodu 1) tohoto 
snesení

od HZS MSK


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 02.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro