Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:37:37
bod č. 33. - Žádost o prominutí smluvní pokuty
(Poznámka: Hlasování o varinatě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06450/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
na straně věřitele prominout smluvní pokutu ve výši 
16.000,- Kč, která vznikla z titulu nedodržení podmínek 
sjednaných v budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
ev. č. 0143/2015/MJ, společnosti V-PODLAHY, s.r.o., se sídlem Na 
Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO: 25374745, a uzavřít dohodu 
o prominutí dluhu (smluvní pokuty) s dlužníkem

V-PODLAHY, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, 
IČO: 25374745

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro