Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:36:48
bod č. 32. - Žádost o prominutí úroků z prodlení
(Poznámka: Hlasování o variantě B))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06449/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
na straně věřitele o prominutí úroků z prodlení ve 
výši 2.372,70 Kč panu Petru Jaškovskému, IČO 
88632334, se sídlem Sovova 1425/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice a 
o uzavření dohody o prominutí dluhu (úroků z 
prodlení) s dlužníkem

Petrem Jaškovským, IČO 88632334, se sídlem Sovova 1425/6, 
703 00 Ostrava - Vítkovice

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro