Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:35:55
bod č. 31. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06448/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
o předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
ceně 16.279.173,94 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 
05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 do nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

I. Dokončená investiční akce statutárního města 
Ostrava

- Jednotná kanalizace DN 250, DN 300, DN 400, DN 600 celkové 
délky 1 161,72 m včetně 36 kusů kanalizačních šachet, 
uložená v pozemcích parc. č. 2291/1, parc. č. 2251/1, parc. č. 
2249, parc. č. 2247/1, parc. č. 2252, vše v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 
souhlasem č. 144/16/VH/K ze dne 14. 12. 2016 a vybudována v rámci 
stavby "Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1,2 - 
stoka KP, rušení výust", ORG 7081, v 
pořizovací ceně 16.279.171,94 Kč.

II. Dlouhodobý hmotný majetek

který statutární město Ostrava nabylo kupní 
smlouvou ev. č. 1050/2017/MJ ze dne 29. 3. 2017 od společnosti Petr 
Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., a to:

- vodovod PE D 90 celkové délky 207,57 m včetně 2 kusů hydrantů,

- splašková kanalizace DN 250, DN 50 celkové délky 
146,89 m,

uložené v pozemcích parc. č. 685/56, parc. č. 685/65, parc. č. 
730/15, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, v 
pořizovací ceně 2,00 Kč

06448/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout 
vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit:

Dokončené investiční akce statutárního města 
Ostravy

- Stoky DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 celkové délky 
727,85 m včetně 47 kusů kanalizačních šachet, uložené v 
pozemcích parc. č. 3815/1, parc. č. 3831/1, parc. č. 3831/57, parc. č. 
468, parc. č. 515/1, parc. č. 3815/4, parc. č. 201/1, parc. č. 576, parc. č. 
574/1, parc. č. 574/2, parc. č. 600/1, parc. č. 600/3, parc. č. 614/1, parc. č. 
3832, parc. č. 612, parc. č. 611/1, parc. č. 615/1, parc. č. 616/1, parc. č. 
1212/2, parc. č. 1212/5, parc. č. 1210, parc. č. 1183, parc. č. 626, parc. č. 
1178, parc. č. 1150, parc. č. 630, parc. č. 1155, parc. č. 1132, parc. č. 
1129/2, parc. č. 1146/1, parc. č. 1142, parc. č. 633, parc. č. 1067/1, parc. č. 
1102/1, parc. č. 1063, parc. č. 1910, parc. č. 3815/7, parc. č. 604/5, parc. č. 
606/1 vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba 
byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 24/17/VH/K ze dne 20. 
2. 2017

06448/RM1418/94          .....             08

3) zmocňuje
vedoucího odboru majetkovéhok podepsání předávacích protokolů dle  bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 25.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro