Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:35:29
bod č. 30. - Návrh na dar vodovodního řadu v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06447/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla

o přijetí daru vodovodního řadu PE D 90  celkové délky 242,5 m, který 
je uložen v pozemcích  v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, č. 1B 
předloženého materiálu, a to:- p. p. č. 253/2  -  orná půda,- p. p. 
č. 253/14  -  orná půda,- p. p. č. 253/38 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace,- p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň,- p. p. č. 253/23 - orná 
půda
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
s žadateli ? dárciXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXXbydliště XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození  
XXXXbydliště X XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, Muglinov, 712 00 Ostrava
Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby "Příprava území pro výstavbu 10 RD 
Ostrava - Hladnov, II. etapa".

06447/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 k pozemku:
p. p. č. 253/23 ? orná půdav k. ú. Muglinov, obec Ostrava,
s vlastníky:
ManželéXXXXXXXXX XXba, rok narození 1XX9,XXXX XXXXvá, rok narození 19X0,oba 
bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXov,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE D 90 
na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro