Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:34:40
bod č. 28. - Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Měrkovice, obec Kozlovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06445/RM1418/94          .....             08

1) nesouhlasí

s návrhem nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce XXXXXX XXXXXXXX, rok 
narození XXXX, poslední trvalé bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/108 na pozemku p.p.č. 3638/15- 
spoluvlastnický podíl ve výši 6/108 na pozemku p.p.č. 3706/1  
 

06445/RM1418/94          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro