Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:33:27
bod č. 25. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o skončení nájmu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06442/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1317/2 - 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
s XXXXXXXX XXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXba
za účelem užívání pozemku zastavěného stavbou, která je ve vlastnictví nájemce
za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 330 Kč ročně
na dobu neurčitou
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06442/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení 
nájmu k části pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 60,68 m2 v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava


založeného nájemní smlouvou ev. č. 2175/2013/MJ ze dne 30. 
7. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2014


se společností BONO auto, a. s., se sídlem Šenov u 
Nového Jičína, Malostranská 579, PSČ 742 42, IČO 146 14 
812


k 31. 5. 2017


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro