Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:33:03
bod č. 24. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, Mariánské Hory, Přívoz a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06441/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2643/1 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a část pozemku p. p. č. 
1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v 
k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit


06441/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, a to:


- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
7,46 m2

- p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4,96 
m2


dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06441/RM1418/94          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, a to:


- p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část 
A o výměře 25,9 m2, část B o výměře 12,7 m2, část C 
o výměře 19,9 m2 a část D o výměře 55,7 m2,

- p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
40,7 m2,


dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu, s tím, že si vyhrazuje 
právo pronajmout předmětné části pozemků jednotlivě a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


06441/RM1418/94          .....             08

4) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3247/3 - 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené o výměře 29,7 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro