Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:32:35
bod č. 23. - Návrh na souhlas s pořádáním akce, návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Bobrovníky a v k. ú. Nová Bělá
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06440/RM1418/94          .....             08

1) souhlasí
s pořádáním akce "Návštěva 
císaře v Ostravě aneb tentokrát přijde i Sissi!!!", 
jejíž součástí bude slavnostní projev 
arcivévodkyně Žofie, nástup vojenské armády pod 
vedením císaře + vojenská salva,

na pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

pro Národní divadlo moravskoslezské, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem Čs. legií 148/14, 701 14 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 001 00 528

dne 3. 6. 2017

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu


06440/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmou pozemek parc. č. 469/2 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Bobrovníky, obec 
Hlučín, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


06440/RM1418/94          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1640/11 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,95 m2 v k. 
ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro