Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:31:55
bod č. 21. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06439/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout

části pozemku parc.č. 1899/42, orná půda ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava o celkové výměře 10,51 
m2, a to část označená v situačním snímku jako 
"A" o výměře 3,70 m2, část označená v 
situačním snímku jako "B" o výměře 0,74 m2 a 
část označená v situačním snímku jako "C" 
o výměře 6,07 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. 
Lužná), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro