Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:31:25
bod č. 19. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06438/RM1418/94          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci 
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, a to část pozemku parc.č. 2217/23, ost. 
plocha, neplodná půda, o výměře 834 m2, dle geometrického 
plánu č. 2212-262/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 
2217/40, ost. plocha, neplodná půda, včetně zpevněné plochy

a zároveň souhlasí s tím, aby si zastupitelstvo města 
vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit


06438/RM1418/94          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu 
Slezská Ostrava, a to pozemek parc.č. 5609/3, ost. plocha, silnice


06438/RM1418/94          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro