Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:29:48
bod č. 17. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků společností Asental Land, s.r.o. pro oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06436/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít 
smlouvu o zřízení služebnosti:

- kabelového vedení veřejného osvětlení k 
části pozemků parc. č. 363 - ostatní plocha, neplodná půda 
a parc. č. 1962/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Radvanice, obec Ostrava,

- vodovodního řadu DN 80 k části pozemku parc. č. 1962/1 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava,

- dešťové kanalizace DN 250 k části pozemku parc. č. 1882 
- ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava,

- dešťové kanalizace DN 400 k částem pozemků parc. č. 362 
- ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 388/1 - 
orná půda a parc. č. 388/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:

Asental Land, s.r.o.

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 277 69 143

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro