Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:29:21
bod č. 16. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro ČR-DIAMO, státní podnik
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06435/RM1418/94          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti zemní elektrické 
přípojky NN k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:

parc. č. 157 - ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 68 - ostatní plocha, dráha,

parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha,

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:

ČR-DIAMO, státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO 000 02 739

a

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356, jako vedlejším účastníkem

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro